1,500,000 baby names MALE Ndebele baby names
FEMALE Ndebele baby names

Dumisai Duniisai Jabulani Lizwelicha Mabhoko Mjayelwa Piet Sifiye Siyazini Vusimzi

1,500,000 baby names MALE Ndebele baby names
FEMALE Ndebele baby names


Change your thinking, change your life!