1,500,000 baby names FEMALE Ndebele baby names
MALE Ndebele baby names

Danisile Effa Mgetshana Mtazi Nomali Nomapitoli Nomsa Sibongile Sitembile

1,500,000 baby names FEMALE Ndebele baby names
MALE Ndebele baby names


Change your thinking, change your life!