1,500,000 baby names MALE Buddhist baby names
FEMALE Buddhist baby names

Amitaruci Anantacaritra Anantamati Anantavikrama Ashoka Avalokitesvara Baharupa Bahuksana Balavrata Bhadanta Bhadrapala Bhismasvaraja Bhuddisrigarbha Boddhidharma Brahmadhvaja Brahmajetas Brhadsphalas Buddha Buddhacaksus Buddhamitra Buddhanandi Budhasuta Cakrasmavara Candavira Candragarbha Candrakirti Candrasurya Chandaka Danasura Danyasarathi Dasbala Dayakurca Dechen Devasrigarbha Devatideva Dhanayus Dhanibuddha Dhanuraja Dharmadhara Dharmadhatu Dharmakara Dhiman Dhitika Dipankara Divijata Drdahana Drdhahanus Drtaka Dundhabisvara Durdharsakumara Eila Ganendra Gomin Gunaketu Harsula Hema Indrajalin Manjusri Pururavas Sakyamuni Zachoeje

1,500,000 baby names MALE Buddhist baby names
FEMALE Buddhist baby names


Change your thinking, change your life!